Veřejný závazek

Poslání Rýchorských domovů

Poskytnutí sociálních služeb -  Domovy pro seniory dle § 49 Zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. Domov poskytuje péči klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. 

 Službu poskytujeme

  • Zaměřenou na klienta a jeho důstojnost – individuální přístup k jeho potřebám
  • Kvalitně a odborně – personál splňuje kvalifikační předpoklady a průběžně se vzdělává

  • Otevřeně, průhledně – ve spolupráci s klientem, jeho rodinou
  • Bezpečně – vyhodnocování rizikových situací
  • Týmově – spolupráce personálu jednotlivých úseků 

Výhled – kam směřujeme

  • Prohloubení individualizace poskytované služby
  • Zajistit stabilitu personální v odpovídající kvalitě vzděláváním, motivací, odměňováním kvalitní práce
  • Zajistit stabilitu ekonomickou
  • Rozšířit spolupráci s okolím, společenským prostředím, s rodinami klientů