Rýchorské domovy

Rýchorské domovy poskytují celoroční pobytovou službu - domovy pro seniory dle §49 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Posláním a cílem Rýchorských domovů je poskytovat seniorům v nepříznivé sociální situaci
pomoc, která vede k zachování co nejvyšší míry jejich soběstačnosti, samostatnosti,
individuality, důstojnosti. A to vše s ohledem na klientovi zvyky, zvyklosti, přání.

Kapacita služby je momentálně 52 klientů (muži, ženy). V současnosti je prováděna rekonstrukce objektu Lampertice. Po dokončení rekonstrukce bude celková kapacita služby 98 lůžek (Odlehčovací služba v objektu Žacléř - 10 lůžek, Domov pro seniory v objektu Žacléř - 42 lůžek, Domov pro seniory v objektu Lampertice - 46 lůžek)

Principy

Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob. A v náležité kvalitě při dodržování  lidských práv a základních svobod osob.‌

Bezpečně

Poskytováním služeb nesmí být ohrožen klient, ani odborný personál a to jak na životě, tak na zdraví a majetku.

Odborně

Služby poskytují výhradně odborně vzdělaní pracovníci, jejichž znalosti jsou průběžně doplňovány a obnovovány formou školení, seminářů a samostudia.

Individuálně

Snaha je o služby "šité na míru" jednotlivým klientům.

Nestranně

Poskytujeme sociální služby dle naší cílové skupiny. Bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, politické přesvědčení, věk, pohlaví, sociální a společenské postavení.

Flexibilné

Služby přizpůsobujeme aktuálním potřebám klientů, není přípustné, aby se klienti museli přizpůsobovat potřebám personálu, nebo zaběhlým pracovním stereotypům.

Službu nelze poskytnout osobám

  • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • které jsou závislé na alkoholu, případně jiné návykové látce