Chcete se stát klienty Rýchorských domovů sociální péče?

Jednání se zájemcem o službu

Domov má stanovena základní pravidla pro jednání se zájemcem o službu.  S případným zájemcem je domluveno jednání, kterého se zúčastní sám zájemce, jeho rodinní příslušníci, případně jeho zákonný zástupce a pověření pracovníci našeho zařízení. Se zájemcem o poskytování sociálních služeb (a jeho doprovodem, pokud si zájemce přeje) je oprávněn jednat za Rýchorské domovy sociální pracovník, vedoucí zdravotního úseku, ředitel.

Jednání probíhá zpravidla přímo v Domově, aby mohl být zájemce seznámen s prostředím, s možnostmi ubytování i stravování, s možnostmi kulturního vyžití i možnostmi ošetřovatelské a zdravotní péče. Zájemce je seznámen s aktuální výší úhrady za pobyt i s možnostmi, jak lze úhradu provádět a z čeho se celková úhrada skládá.

Zájemce je seznámen se s Domovem, s rozsahem poskytovaných služeb a dalšími základními informacemi, které se týkají přijetí do našeho zařízení.

Pokud zájemce splňuje podmínky poskytované služby a má zájem o nabízenou službu, obdrží k vyplnění formulář „Žádost o poskytnutí sociálních služeb - Rýchorské domovy sociální péče, příspěvková organizace". Žádost je možné "stáhnout" na stránkách www.rychorskedomovy.cz nebo si jí vzít na informačním stojanu u vchodu do Domova. Přílohou žádosti je Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. 

Vyplněnou žádost spolu s vyjádřením lékaře zašlete na adresu Domova nebo osobně na adresu Domova doručte.

Následně je u žadatele provedeno sociální šetření. Získávají, zpřesňují a aktualizují se již získané údaje o zdravotním stavu, požadavcích a přáních žadatele. Žadateli jsou poskytovány další informace o nabízených službách.  

Na základě sociálního šetření je komisí rozhodnuto o přijetí, popřípadě zamítnutí žádosti.

V případě zamítnutí je zájemci nabídnuta pomoc při řešení jeho nepříznivé sociální situace.

V případě přijetí žádosti je žádost zařazena do pořadníku žadatelů (seznamu čekatelů na volné, vhodné místo).

Pokud se uvoní místo v zařízení, je se žadatelem na základě zjišťování jeho přání a potřeb a možností poskytovatele uzavřena „Smlouva o poskytnutí služby sociální péče“, která stanoví rozsah a podmínky poskytovaných služeb. Smlouva je uzavřena na základě oboustranné dohody v den jeho nástupu do zařízení.

Komise pro umístění žadatele o službu postupuje podle těchto kritérií

  • nepříznivá sociální situace
  • pořadí v evidenci žadatelů o umístění v domově pro seniory (datum podání žádosti)
  • spolubydlící na dvoulůžkovém pokoji
  • zdravotní stav a schopnosti žadatele (umístění na jednotlivá patra)